Nikko's Burger.........................$12.65

1/4 Pound Patty Melt.................$8.15

1/4 Pound Hamburger............$7.99

1/4 Pound Cheeseburger..........$8.15

Half Pound Double Cheeseburger..$11.00

Add Bacon.......................................$2.00
Half Pound Double Hamburger...$11.00Add Bacon.......................................$2.00