Nikko's Burger.........................$11.65

1/4 Pound Patty Melt.................$7.85

1/4 Pound Hamburger............$7.85

1/4 Pound Cheeseburger..........$7.85

Half Pound Double Cheeseburger..$10.59

Add Bacon.......................................$1.00
Half Pound Double Hamburger...$10.59Add Bacon.......................................$1.00