Nikko's Burger.........................$14.99

1/4 Pound Patty Melt.................$9.25

1/4 Pound Hamburger............$8.89

1/4 Pound Cheeseburger..........$9.25

Half Pound Double Cheeseburger..$14.99

Add Bacon.......................................$2.50
Half Pound Double Hamburger...$13.99Add Bacon.......................................$2.50